språk: English
Dato: 13.05.2016 - Neste algeinfo 20.05.2016

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2)
Lave algeforekomster lengst nord, algesamfunnet ved Tromsø domineres av gelealgen Phaeocystis, mens Coscinodiscus concinnus dominerer i Lyngen og flagellater i Vesterålen og Lofoten. Moderate algeforekomster i Salten der kiselalgene Chaetoceros contortus, Chaetoceros furcellatus og flagellater av slekten Pyramimonas var mest framtredende. I Helgelandsområdet er algebiomassen høy og dominert av kiselalger med Chaetoceros contortus, Dactyliosolen fragilissimusSkeletonema og Thalassiosira nordenskioeldii som de mest framtredende.

Området Vikna-Stad (2-3)
Varierende algebiomasse i Fosnesområdet i Trøndelag, men kiselalger er generelt dominerende med Chaetoceros contortus, Chaetoceros debilis og Skeletonema som de viktigste artene. I Åfjord er kiselalgebestandene økt, og det er Skeletonema som dominerer i hele området. I midtre deler av Trondheimsfjorden ved Strømmen er kiselalgen Skeletonema begynt å gå tilbake og det er lave totalbestander. Lengst sør i området er det blandingsplankton med flagellatsamfunn sterkt influert av kiselalger. Den høye bestanden av Emiliania huxleyi er begynt å gå tilbake ved Molde, men det er rapportert om turkis-blakket vann i Tingvollfjorden, noe som kan tyde på Emiliania huxleyi oppblomstring i området.
Moderate, kiselalgedominerte algeforekomster på Sunnmøre der Pseudo-nitzschia var mest framtredende, men også en del Chaetoceros contortus.
Vanlige arter i området denne uken er SkeletonemaPseudo-nitzschiaThalassiosiraChaetoceros og Thalassionema. Av dinoflagellater er det Scrippsiella samt en del mindre arter som dominerer. Små forekomster av Alexandrium er påvist i hele området. Dinophysis også i hele området, men spesielt tallrike i Åfjord.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Generelt lave algeforekomster i område. I Dalsfjorden utmerker slekten Ceratium seg noe og i Ulvsundet Skeletonema. Fremdeles en moderat oppblomstring av kiselalger ( SkeletonemaChaetoceros) ved Sveio. Kiselalgen Guinardia delicatula dominerer algesamfunnet i Lysefjoden hvor det også denne uken registreres høye algeforekomster. Ellers registreres det kun lave algeforekomster i Rogaland. Lite skadelige arter registrert området.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave algeforekomster de fleste steder. Flagellaten Ebria er vanlig i hele området, og dominerer algesamfunnet i indre del av Skagerrak. I tillegg er kiselalgene Proboscia alata, Guinardia delicatula, Cerataulina pelagica og Dactyliosolen fragilissimus vanlige arter i algesamfunnet i dette området. Det registreres økende forekomster av slekten Dinophysis, spesielt Dinophysis acuminata.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2016, Havforskningsinstituttet.