språk: English
Dato: 24.04.2015 - Neste algeinfo 01.05.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail


Området Vikna-Stad (2-3)
Med få unntak er det relativt artsrike algesamfunn i Midt-Norge med innslag av både kiselalger  Skeletonema, Guinardia, Pseudo-nitzschiaChaetoceros) og dinoflagellater ( Pentapharsodinium, ScrippsiellaProtoperidinium). Bestandene varierer fra nærmest minimumsbestander til moderate oppblomstringer av enten kiselalger eller kiselalger sammen med flagellater eller dinoflagellater. De viktigste kiselalgene er Skeletonema i nord og Guniardia delicatula sør i området. Dinophysis forkommer i spormengder i hele området. Med få unntak påvises Alexandrium i hele området, og i mengder over faregrensen ved Molde. På Sunnmøre domineres algeforekomstene av flagellater der Prymnesiales fortsatt er mest framtredende. I tillegg forekommer en del ulike typer dinoflagellater. Forekomsten av Alexandrium tamarense er redusert, men ligger nær faregrensen.

Stad-Flekkefjord (3-4)
I Nordfjord er algebiomassen fremdeles høy og fortsatt dominert av Chaetoceros curvisetus. Varierende algemengder med dominans av Skeletonema i Dalsfjorden og Hjeltefjorden. Lave flagellatdominerte algeforekomster i Sunnhordland.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Rogaland. Økende og høye kiselalgeforekomster i Lysefjorden. Alegsamfunnet domineres av slekten ChaetocerosAlexandrium påvist i Lysefjorden. Økende og moderate algeforekomster i Vindafjorden, algesamfunnet domineres av Skeletonema og Chaetoceros. Spormengder av Slekten Dinophysis påvist sør i området.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave algeforekomster langs kysten av Skagerrak med unntak av Oslofjorden hvor det registreres en kiselalgeoppblomstring dominert av slekten Chaetoceros. De høyeste forekomstene ble påvist i indre Oslofjord. Økende forekomster av Dinophysis acuminata og Dinophysis norvegica i hele området, Dinophysis acuminata forekommer over faregrensen i Arendal, og i Larvik registreres både Dinophysis acuminata og Dinophysis norvegica over faregrensenAlexandrium tamarense påvist i Larvik og Hvaler.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.