språk: English
Dato: 12.09.2014 - Neste algeinfo 19.09.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Økte algeforekomster i Lyngen der flagellater og dinoflagellater dominerer med Emiliania huxleyi som den mest framtredende arten. Generelt artsrike forekomster av ulike typer coccolitophorider. Alexandrium tamarense ble registrert på faregrensenivå. I Vesterålen er dinoflagellater mest framtredende, med litt forekomst av kiselalger. Ceratium tripos dominerer, men også en del Scrippsiella trochoidea og Leptocylindrus danicusAlexandrium tamarense med forekomst like under faregrensenivå. Varierende algemengder i Lofoten der kiselalger dominerer med Chaetoceros og Dactyliosolen fragilissimus som de mest framtredende. Lave totalbestander i Salten og lengst nord i Helgeland, men lenger sør dominerer kiselalger med Chaetoceros og Guinardia delicatula de svært moderate algeforekomstene ytterst på Helgelandskysten.

Området Vikna-Stad (2-3)
Algeforekomstene denne uken varierer fra små til moderate bestander, og med artsrike algesamfunn i hele området. Det er dinoflagellatene Prorocentrum micansProtoperidinium spp og Ceratium spp som dominerer i store deler av Midt-Norge, men helt sør i området er det en moderat oppblomstring av kiselalgen Dactyliosolen. Andre vanlige kiselalger denne uken er Chaetoceros, Guinardia, Leptocylindrus og Pseudo-nitzschiaAlexandrium er påvist i mengder under faregrensen ved Ålesund, Hitra og i Namdalen. Dinophysis påvises i hele området, og i mengder over faregrensen på to stasjoner i Trondheimsfjorden.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Reduserte algeforekomster i Nordfjord der både kiselalger og dinoflagellater er framtredende med Chaetoceros curvisetusCeratium tripos og nakne dinoflagellater som de viktigste. Lav totalbestand i Dalsfjorden. Relativt uendret algebiomasse i Hjeltefjorden ved Bergen med reduserte kiselalgeforekomster, men økte forekomster av flagellater der Prymnesiales er framtredende. Svært moderate flagellatdominerte algeforekomster i Sunnhordland.

Fortsatt lave forekomster langs kysten av Midt-Rogaland og Haugalandet. Artsrikt samfunn ved Tysvær og Stavanger med dinoflaggelatene i ceratium-slekten og Scrippsiella-gruppen, samt kiselalgene Pseudo-nitzschia sp, Chaetoceros spp. og Skeletonema som dominerende arter. Økende forekomst av kalkflagellaten Emilianai huxleyi i området.
Høye forekomster ved Egersund med Skeletonema (1,3 mill celler/L) som dominerende art sammen med dinoflagellatene Prorocentrum micans og Scrippsiella-gruppen.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave til moderate forekomster i Agder. Artsrike prøver med et blandingssamfunn av kiselalger  Chaetoceros spp. og Skeletonema), dinoflagellater (Prorocentrum spp., Ceratium-slekten), små flagellater og små cryptophyceae som dominerende grupper. Spor av Emilianai huxleyi i området.
Lave til middels forekomster i Vestfold med artsrike prøver, mens det er høy forekomst i Asker denne uken. Her er det Emilianai huxleyi som dominerer (1,3 mill celler/L).
I Østfold registreres det høye forekomster med oppblomstringskonsentrasjoner av kiselalgene Chaetoceros spp. ved Fredrikstad og Hvaler. Artsrikt blandingssamfunn. Dinuophysis under faregrensen ved begge stasjonene, og spor av Alexandrium tamarense ved Hvaler.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.