språk: English
Dato: 21.08.2015 - Neste algeinfo 28.08.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Nedgang i algeforekomstene i Lyngen, hvor det nå er moderate totalforekomster. Emiliania huxleyi er fortsatt mest fremtredende, men også en del Ceratium blomstring i Lyngen. Alexandrium tamarense registreres, men forekommer under faregrensen. Det var moderat til lave algeforekomster i Vesterålen og Lofoten. I Vesterålen dominerte dinoflagellater med Ceratium som mest fremtredende. Det var lave algeforekomster i Lofoten. I Salten var det nå moderate totalforekomster. Kiselalger dominerer med Proboscia alata som mest fremtredende. Det registreres også betydelige forekomster av Ceratium med Ceratium tripos og Ceratium macroceros som mest fremtredende.  Alexandrium spp. og Dinophysis acuminata ble registrert men under faregrensenivå. Reduserte algeforekomster på Helgeland. Dinoflagellater dominerer med Ceratium tripos som mest fremtredende.

Området Vikna-Stad (2-3)
Med unntak av Trondheimsfjorden er det denne uken forholdsvis lave algeforekomster karakterisert av enten svake oppblomstringer av kiselalger, dinoflagellater, kalkflagellater eller små, ubestemte flagellater og monader. De viktigste kiselalgene er Skeletonema, Dactyliosolen, LeptocylindrusChaetoceros og Proboscia. Sistnevnte er sammen med kalkflagellaten Emiliania huxleyi spesielt fremtredende ved Molde. Blant dinoflagellatene er Ceratium fortsatt den vanligste blomstringsarten, men ScrippsiellaProtoperidinium og Diplopsalis-gruppen registreres også i ukens prøver. Alexandrium påvises i spormengder ved Frøya og i indre deler av Trondheimsfjorden. Dinophysis forekommer i hele området, men i mengder under faregrensen. Det er fortsatt moderate algeforekomster på Sunnmøre. Kiselalger med Cerataulina pelagica, Guinardia flaccida Leptocylindrus danicus var mest fremtredende.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Fortsatt høye algeforekomster i Nordfjord. Kiselalger dominerer. Konsentrasjoner over faregrensenivå for både Pseudo-nitzschia delicatissima gruppen og Pseudo-nitzschia seriata gruppen. Også forekomster av både Azadinium spp. og Dinophysis norvegica. Små forandringer i Dalsfjorden hvor det fortsatt er moderate algeforekomster. Pseudo-nitzschia og Ceratium mest framtredende. Det var forekomster av Alexandrium tamarenseDinophysis acuminata og Dinophysis acuta men under faregrensenivå. Det var også moderate algeforekomster i Ulvsundet ved Bergen. Kiselalger dominerer antallsmessig med Skeletonema som mest fremtredende. Det var igjen økte algeforekomster i Sunnhordaland hvor det nå er moderate totalforekomster. Dinoflagellater dominerer biomassen med Scrippsiella gruppen som mest fremtredende. Forekomster av Dinophysis norvegica men under faregrensen.
Lave til moderate algeforekomster i langs kysten av Rogaland. Det er dinoflagellatene som dominerer algesamfunnet i hele området med unntak av Egersund hvor det registreres et blandingssamfunn. Det er hovedsakelig slekten Ceratium fusus og Prorocentrum micans som utgjør det meste av algebiomassen i området. Dinophysis norvegica registreres i hele Rogaland. Dinophysis acuta registreres med forekomster like under faregrensen ved Kalvøysundet.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Moderate til høye algeforekomster i området. Algesamfunnet domineres av dinoflagellater i sør og blandingssamfunn i Oslofjorden. Det er hovedsakelig Ceratium fusus og Prorocentrum micans som dominerer algebiomassen de fleste steder. I ytre Oslofjord og ved Hvaler registreres det denne uken økende forekomster av kiselalgeslekten ChaetocerosChaetoceros subtilis, Chaetoceros throndsenii og Chaetoceros simplex). I Indre Oslofjord registreres et artsrikt kiselalgealgesamfunn ( SkeletonemaDactyliosolen fragilissimusLeptocylindrus danicusChaetoceros).  Dinophysis norvegica registreres i små mengder i hele området, mens Dinophysis acuta registreres enkelte steder.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.