språk: English
Dato: 29.08.2014 - Neste algeinfo 05.09.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Fortsatt middels algeforekomster i Lyngen. Biomassen domineres nå av Emiliania huxleyi ( 3.5 mill celler/liter). Det var middels totalforekomst i Vesterålen. Kiselalger dominerer med Dactyliosolen fragilissimus som fremtredende art. I tilegg registreres det betydelig biomasse av dinoflagellater, med slektene Ceratium og Protoperidinium som fremtredende. Det ble registrert lave konsentrasjoner av Alexandrium ostenfeldii i Vesterålen. Det var middels totalbestand i Lofoten. Kiselalger dominerer, hvor en liten Chaetoceros spp. var mest fremtredende sammen med Dactyliosolen fragilissimus. Middels algeforekomster i Salten også denne uken, hvor Skeletonema fortsatt dominerer. På Helgeland var det fortsatt lave totalforekomster, hvor kiselalger dominerer.  Skeletonema er mest fremtredende art.

Området Vikna-Stad (2-3)
I Sør-Helgeland er det blandingsplankton med overvekt av kiselalgen Dactyliosolen, men lave totalbestander. Sørover til Namdalen er det også typisk blandingsplankton men her er det dinoflagellater av Ceratium og kiselalgen Proboscia alata som dominerer. I Trøndelag er algesammensetningen dinoflagellat-dominert (Ceratium og Dinophysis), men med innslag av diverse kiselalger og flagellater. Det er Dinophysis acuta over faregrensen ved Rundhaugen og Sivertsvik (Trondheimsfjorden). Videre sørover er det også dominans av dinoflagellater, med unntak av Ålesund hvor Proboscia alata igjen dominerer. Alexandrium påvises denne uken i mengder under faregrensen utenfor Hitra/Frøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland. Dinophysis er, for utenom de nevnte stedene hvor den er over faregrensen, vanlig i hele området.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Det er middels algeforekomster i Nordfjord. Kiselalger dominerer biomassen hvor en liten Chaetoceros spp. er mest fremtredende sammen med Pseudo-nitzchia spp og Chaetoceros curvisetus. I Dalsfjorden er biomassen fortsatt lav og dominert av kiselalger, og også her er det en liten Chaetoceros spp. som er mest fremtredende. I Hjeltefjorden ved Bergen har biomassen økt og totalforekomsten er nå høy. Biomassen er dominert av kiselalger med Skeletonema og Dactyliosolen fragilissimus som mest fremtredende. Middels til lave algeforekomster i Kvinnherad og ved Bømlo. På begge stasjonene var biomasse dominert av flagellater. Lave algeforekomster langs kysten av Midt-Rogaland og Haugalandet. I ytre strøk var algesamfunnet dominert av dinoflagellaten Ceratium tripos. Moderate forekomster ved Egersund. Det er kiselalgene som dominerer i dette området, spesielt Skeletonema og Leptocylindus danicus.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Varierende algeforekomster i området. I sør (Agder og Telemark) registreres det lave til moderate algeforekomster. Det er artsrike algesamfunn hvor algebiomassen domineres av dinoflagellatslekten Ceratium sammen med kiselalgene SkeletonemaPseudo-nitzschia og Chaetoceros. Redusert algeforekomst i Ytre Oslofjord og ved Hvaler. Algesamfunnet domineres av solitære arter i kiselalgeslekten Chaetoceros. Lite skadelige arter i området Dinophysis acuminata registreres ved Hvaler og Fredrikstad, men forekommer ikke over faregrensen. I Indre Oslofjord registreres fremdeles moderate forekomster av kalkflagellaten Emiliania huxleyi.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.