språk: English
Dato: 24.07.2015 - Neste algeinfo 31.07.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Mye alger og Emiliania huxleyi blomstring i Lyngen. I tillegg en del forekomst av Chaetoceros og Pseudo-nitzschia. Generelt lave/svært moderate algeforekomster i Vesterålen og Lofoten med litt forekomster av SkeletonemaChaetoceros og Ceratium. Høye, diverse algeforekomster i Salten, men mest kiselalger med forekomster av SkeletonemaChaetoceros og Pseudo-nitzschiaAlexandrium tamarense ble registrert på faregrensen. En betydelig blomstring av Emiliania huxleyi ble registrert i Helgeland.

Området Vikna-Stad (2-3)
Algesamfunnene i Midt-Norge er typiske blandingssamfunn med innslag av kiselalger, dinoflagellater, samt små flagellater. De viktigste blomstringsalgene er også denne uken kiselalgene Skeletonema og Dactyliosolen, store dinoflagellater (Ceratium) og kalkflagellater ( Emiliania huxleyi). Nord i området er det en kraftig oppblomstring av Skeletonema og i indre deler av Trondheimsfjorden blomstrer i hovedsak Dactyliosolen sammen med Cerataulina pelagica. Emiliania er vanlig i hele området og registreres så vidt i blomstringsmengder ved Molde der den forekommer sammen med Ceratium. Dinophysis registreres i mengder under faregrensen i hele området. Fortsatt høye og relativt blandete algeforekomster på Sunnmøre med Leptocylindrus danicus, Dactyliosolen fagilissimus og Emiliania huxleyi som de viktigste artene. Alexandrium er ikke påvist i Midt-Norge denne uken.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Høye forekomster av både flagellater og kiselalger i Nordfjord der Skeletonema, Dacyliosolen fragilissimus og Prymnesiales utmerker seg. Økte moderate algeforekomster i Dalsfjorden der Chaetoceros wighamii og Pseudo-nitzschia er framtredende sammen med en del flagellater. Lav totalbestand i Ulvsundet ved Bergen. Moderate algemengder i Sunnhordland der Ceratium tripos og C. macroceros fortsatt preger algebildet.
Lave til moderate algeforekomster langs kysten av Rogaland. Algesamfunnet domineres av dinoflagellatslekten Ceratium, spesilet Ceratium macroceros. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi vanlig i området, denne arten kan gi turkis-blakket vann ved høye forekomster.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave til moderate algeforekomster i området. Det er dinoflagellatene som dominerer algesamfunnet i Skagerrak, spesielt slekten Ceratium. De største algeforeskomstene registreres i Ytre-Oslofjord og ved Hvaler. Dinophysis norvegica fremdeles vanlig i området, men forekommer ikke over faregrensen. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi registres i moderate mengder i hele området.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.