språk: English
Dato: 01.10.2014 - Neste algeinfo 03.10.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Generelt lave algeforekomster i området. I Lyngen dominerer dinoflagellater med Ceratium tripos som den mest framtredende. Det registreres fremdeles lave artsrike forekomster av coccolithophorider. Stedvis litt kiselalger med forekomst av Dactyliosolen fragilissimus i Lofoten og Skeletonema i Salten.

Området Vikna-Stad (2-3)
I Midt-Norge er det varierende algemengder med alt fra små algeforekomster til oppblomstringsmengder av kiselalger og/eller dinoflagellater. I Møre og Romsdal registreres det svake oppblomstringer av dinoflagellater, først og fremst Ceratium spp. Dinoflagellater (Ceratium spp, Prorocentrum micansDinophysis acutaProtoperidinium divergenta-gruppen) dominerer fremdeles i indre deler av Trondheimsfjorden, der de største algemengdene er registrert denne uken. I Namdalsområdet er det blomstringsmengder av både kiselalger (Dactyliosolen, Guinardia) og dinoflagellater ( Scrippsiella).  Alexandrium er ikke påvist på Mattilsynets overvåkingsstasjoner denne uken. Dinophysis er vanlig i hele området, og forekommer i mengder over faregrensen i indre deler av Trondheimsfjorden.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Generelt reduserte algeforekomster i området. Moderat og flagellatdominert algebiomasse i Nordfjord med en del forekomst av cryptophyceer og Prymnesiales. Litt innslag av kiselalger ( Chaetoceros) og dinoflagellater (Ceratium). Svært lav totalbestand i Dalsfjorden. Moderate algeforekomster Hjeltefjorden ved Bergen der flagellater dominerer med Prymnesiales som framtredende gruppe. Relativt lave flagellatdominerte algeforekomster i Sunnhordland med litt innslag av nakne dinoflagellater. Lave algeforekomster langs kysten av Rogaland. I ytre strøk er det kiselalgene Skeletonmena som dominerer sammen med dinoflagellatslektene Ceratium og Prorocentrum. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi er fremdeles vanlig art i de indre områdene (Vindafjorden) i et ellers artsfattig algesamfunn. Dinophysis acuta påvist i håvtrekk fra Nordasundet.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Artsrike algesamfunn og moderate totalbestander sør i området ( Agderfylkene). Det er kiselalgene Skeletonema og Chaetoceros som dominerer tallmessig, men det er de store dinoflagellatene Prorocentrum micans, Prorocentrum triestium og slekten Scrippsiella som dominerer algebiomassen pga cellestørrelsen. Lave algeforekomster i indre del av Oslofjorden. Ytre-Oslofjord og Hvaler er det lave til moderate algeforekomster, det er dinoflagellatslektene Prorocentrum og Ceratium som dominerer algebiomassen. Dinophysis acuta registreres i hele området, men forekommer ikke over faregrensen.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.