språk: English
Dato: 22.05.2015 - Neste algeinfo 29.05.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Lave algeforekomster i Troms, Vesterålen og Lofoten. Svært moderate algeforekomster i Salten der flagellater dominerer. Moderate algeforekomster på Helgelandskysten dominert av Chaetoceros contortus.

Området Vikna-Stad (2-3)
De største algebestandene påvises i Nord-Trøndelag og utenfor Trondheimsfjorden med oppblomstringsmengder av kiselalgen Skeletonema. I Midt-Norge forøvrig er det fortsatt stort sett lave algemengder. Algesamfunnene er ikke spesielt artsrike, og domineres i hovedsak av kiselalger ( SkeletonemaChaetocerosThalassionema) og flagellater. Av toksinproduserende dinoflagellater påvises Alexandrium i spormengder i Trondheimsfjorden, mens Dinophysis påvises i spormengder i hele område og i mengder over faregrensen på Nordmøre.
Lave algeforekomster på Sunnmøre der flagellater fortsatt dominerer

Stad-Flekkefjord (3-4)
I Nordfjord har algemengden økt ytterligere, og det registreres svært høy algebiomasse med fortsatt dominans av Chaetoceros curvisetus. Økte forekomster av Protoceratium reticulatum som igjen ligger over vurderingsnivå. Også mengden av Dinophysis acuminata har økt betydelig og er på et nivå like under faregrensen. I tillegg registreres en del forekomst av kalkflagellaten Emiliania huxleyiSkeletonema dominerer algeforekomstene i Dalsfjorden, mens mengden flagellater er redusert. Kiselalger dominerer den økte og høye algebiomassen i Hjeltefjorden og de mer moderate algeforekomstene i Sunnhordland med Guinardia delicatula som dominerende art. Innslag av Dactyliosolen fragilissimusLeptocylindrus danicus og Guinardia flaccida. Litt forekomst av Ceratium longipes.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Midt-Rogaland. I indre del ( Lysefjorden og Vindafjorden) er det fremdeles moderate til høye kiselalgerforekomster, slekten Chaetoceros dominerer i Lysefjorden, mens SkeletonemaDactyliosolen fragilissimusLeptocylindrus danicus og Pseudo-nitzschia er mest fremtredende i Vindafjorden. Det registreres også høye forekomster av dinofalgellaten Ceratium lineatum i Lysefjorden.
Fremdeles moderate algeforekomster sør i området ( Egersund) kiselalgene er dominerende med Skeletonema og  Chaetoceros som fremtredene grupper.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Generelt lave til moderate algeforekomster sør i området (Agder og Telemark), kiselalgen Skeletonema er tallmessig dominerende, men den langt større dinoflagellatarten Ceratium longipes dominerer biomassen.
Fremdeles høye kiselalgeforekomster i ytre Oslofjord og ved Hvaler. Algesamfunnet her domineres av kiselalgen Skeletonema sammen med dinoflagellatslekten Ceratium og Dinophysis.
Lave algeforekomster i indre Oslofjord. Dinophysis norvegica og Dinophysis acuminata registreres i hele området, men forekommer ikke over faregrensen.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.