språk: English
Dato: 29.04.2016 - Neste algeinfo 06.05.2016

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Oppblomstring av Pseudochattonella
I midten av april ble det registrert Pseudochattonella på danskekysten. I de påfølgende ukene ble oppblomstringen transportert inn i Skagerrak og langs kysten av Sørlandet. Oppblomstringen ble observert utenfor Arendal i uke 16 og spredde seg videre i løpet av helgen og første del av uke 17. Konsentrasjonen av Pseudochattonella oversteg de konsentrasjoner som ved tidligere oppblomstringer har resulterte i dødelighet av fisk. Kraftig vind i midten av denne uken på Skagerrakkysten har mest sannsynlig ført til reduksjonen i tetthet av Pseudochattonella. Prøver fra uke 17 fra Rogaland viste at algen var til stede, men i svært laver tettheter. Hvorvidt arten vil øke i tetthet avhenger av en rekke faktorer som for eksempel næringssaltkonsentrasjon og vind.


Området Finnmark-Vikna (1-2)
Lave algeforekomster lengst nord der flagellater og dinoflagellater er mest framtredende, men litt forekomst av Skeletonema i Lofoten. I Helgelandsområdet er algebiomassen høy og dominert av kiselalger med Thalassiosira nordenskioeldii som den mest framtredende, men i tillegg forekommer det også en god del Skeletonema

Området Vikna-Stad (2-3)
I Fosnesområdet i Trøndelag er algeforekomstene variable, men stedvis registreres mye kiselalger med et svært artsrikt kiselalgesamfunn der Chaetoceros er framtredende.
Kiselalgene dominere algesamfunnet de fleste steder i Åfjorden ( ChaetocerosSkeletonema og Thalassiosira).

Det fortsatt lave bestander av alger innerst i Trondheimsfjorden, i midtre deler av Trondheimsfjorden ved Strømmen er det kiselalger som dominerer. Det er høye og middels bestander i sørlige deler av området. Ved Molde er det flagellatdominert med oppblomstringsmengder av kalkflagellaten Emiliania huxleyiEmiliania huxleyi vil ved høye forekomster gi turkisfarget/ blakket vann. Vanlige arter i området denne uken er SkeletonemaPseudo-nitzschiaThalassiosiraChaetoceros og Thalassionema. Av dinoflagellater er det Scrippsiella, og Gonyaulax, samt en del mindre arter som dominerer.  Alexandrium er påvist i hele området. Dinophysis også i hele området.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Lave og stedvis svært lave algeforekomster i området. Flagellater og dinoflagellater er mest framtredende. Litt forekomst av Skeletonema i Dalsfjorden.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Rogaland. Fremdeles høye til moderate kiselalgeforekomster i Lysefjorden dominert av slekten Chaetoceros.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Generelt lave algeforekomster de fleste steder i området hvor algesamfunnet dominert av små flagellater. Moderate bestander ved Arendal, hvor det registreres en økende forekomst av små uidentifiserte dinoflagellater.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2016, Havforskningsinstituttet.